Tiedote Elise Takasen riita-asiasta

Päivitetty tiedote Elise Takasen riita-asiasta löytyy jäsenosiosta.